Rätt till access

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Zmartas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet”) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Ange landet du bor i
Ange landet du just nu befinner dig i
Fortsätt

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte riktad till eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig vänligen att läsa igenom följande information varje gång du önskar få åtkomst till den här hemsidan. Vänligen notera att informationen och villkoren nedan kan ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser igenom dessa varje gång du besöker denna hemsida.

Den 31 augusti 2018 offentliggjorde Ceratiidae III AB, (“Zmarta”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (“Insplanet”) att överlåta samtliga aktier i Insplanet till Zmarta (“Erbjudandet”).

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Ingen dokumentation som är hänförlig till Erbjudandet kommer att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i det landet. Zmarta kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och Internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i dessa jurisdiktioner. Följaktligen kommer inte och ska inte informationen på denna hemsida eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Zmarta kommer inte att tillhandahålla något vederlag relaterat till Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information på denna hemsida som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan ofta, men inte alltid, identifieras genom användning av ord såsom “bedöms”, ”avses” eller “förväntas”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Zmartas kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då den lämnades och Zmarta har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller revidera framtidsinriktad information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning och annan reglering.

Genom att välja “Ja, jag bekräftar”, bekräftar du att du har läst igenom informationen, villkoren och instruktionerna på denna hemsida och att du accepterar att vara bunden av dem. Du bekräftar vidare att du varken är bosatt eller befinner dig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och att du har rätt under tillämpliga lagar och regler att ta del av information av den typ som finns tillgänglig på denna hemsida.

Ja, jag bekräftar
Nej, jag bekräftar inte

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller som fysiskt befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.